انواع ازدواج های پیشنهادی

 

* ازدواج مسلم: ازدواج اول که حق مسلم هر مردی است.

· ازدواح مفرح: مردی که از یکنواختی زندگی با همسر اولش خسته
شده است، برای تفریح زن دیگری
بگیرد.

· ازدواج موجه: چرا مردی که زن اولش بچه دار نمی شود یا بیماری دارد، به بهانه های واهی مثل مردانگی و انسانیت و تن دادن به قسمت و صبر در امتحان الهی، به پای او بماند؟ موجه است که در این هنگام هرچه زودتر برای ازدواج بعدی اش اقدام کند.

· ازدواج متمم: مرد ببیند چه صفات زنانه ای را دوست داشته که
زن اولش ندارد. بعد زنی بگیرد که آن
صفت ها را داشته باشد.

· ازدواج مثلث: مرد تقوی پیشه کرده و به
سه زن قناعت نماید
.

· ازدواج مربع: مرد تمام چهار زنی را که شرع به او اجازه می دهد بگیرد.

· ازدواج ملون: مرد چهار زن بگیرد: سفید پوست، سرخ پوست، سیاه پوست و زرد پوست.

· ازدواج منظم: مرد هر شش ماه یک بار زن بگیرد.

· ازدواج میسر: مرد هر زنی را که برایش میسر است بگیرد.

· ازدواج مشبک: مرد یک شبکه هرمی ازدواج راه بیندازد. به این معنی که هر زنی گرفت، آن زن، چهار زن دیگر را هم به او معرفی کند و او همه آنها را بگیرد.

· ازدواج مکرر: مرد آن قدر زن بگیرد تا جانش در برود

/ 0 نظر / 14 بازدید